صنایع از رسیدن به فینال بازماند

کاله مازندران ٧٧ - صنایع ماهشهر ۶٩

 

همیاری شهرداری زنجان ٩۵ - ٧٢ صنایع شاهرود

 

** کاله به فینال راه پیدا کرد **

** رقابت همیاری زنجان و صنایع شاهرود برای رسیدن به فینال به بازی سوم کشیده شد **

/ 0 نظر / 8 بازدید